Codul de Conduită

Prin valorile sale (responsabilitate, expertiză și spirit de echipă), Tornator este angajat să desfășoare afaceri în mod responsabil. Obiectivul Tornator este să desfășoare afaceri profitabile într-o manieră etică și responsabilă, ținând cont de  economie, resursa umană, ecologie și aspecte sociale. Aceasta este și o modalitate de a construi o bună imagine corporativă, necesară companiei, întrucât atrage clienți, investitori, angajați sau parteneri. Responsabilitatea este și un factor al managementului de risc, al productivității și al calității, deoarece, acționând responsabil, putem evita erori..

Acest Cod de Conduită reprezintă temeiul în baza căruia Tornator își desfășoară afacerile, precum și temeiul managementului privind mediul înconjurător, resursele umane și persoanele interesate. Obiectivul este de a crea o metodă uniformă prin care angajații să acționeze responsabil oriunde în lume. Ghidurile naționale nu trebuie să intre în conflict cu acest Cod de Conduită.

Etica în afaceri, respectarea legilor și comunicarea

Angajații Tornator sunt responsabili pentru bunurile companiei și trebuie să le protejeze împotriva distrugerii, folosirii necorespunzătoare sau pierderii. Toți angajații trebuie să aibă grijă în mod corespunzător de bunurile companiei, să le utilizeze eficient și să nu le utilizeze în scopuri neautorizate.

Reprezintă politica Tornator ca toate operațiunile să fie întreprinse în acord cu legislația și regulamentele aplicabile, oriunde Tornator își desfășoară activitatea. Acestea includ, printre altele, legislația privind guvernanța corporativă, contabilitatea, impozitele și taxele, concurența, sănătatea și siguranța în muncă,  mediul înconjurător, protejarea vieții private și egalitatea în muncă. Este important ca fiecare angajat să cunoască legislația și regulamentele aplicabile în activitatea sa.

Obiectivul Tornator este să comunice într-un mod credibil și responsabil. Documentele și rapoartele pregătite pentru autorități, investitori sau alte părți interesate vor conține informații precise, oferind o imagine corectă și fidelă despre operațiunile companiei. Comunicatele publice privind compania pot fi făcute doar de persoanele expres desemnate în acest scop (cum este stabilit în strategia de comunicare). Divulgarea informațiilor confidențiale referitoare la clienți sau a altor informații confidențiale sau folosirea acestor informații contrar intereselor Tornator este interzisă fără excepții.

Conflictele de interese, cadourile și mita 

Angajații Tornator trebuie să promoveze interesele Tornator și să acționeze responsabil în aceste demersuri. Interzicem orice fapte de corupție sau mituire în cadrul activităților noastre. Tornator și angajații săi nu vor plăti sau oferi mite sau plăți ilegale.

Angajaților le este interzis să își atragă beneficii personale din oportunități descoperite prin folosirea poziției sau informațiilor din cadrul societății. Angajații Tornator trebuie să evite activități care conduc la conflict de interese. Aceasta include oferirea sau acceptarea de cadouri sau beneficii personale care depășesc limita unei ospitalități rezonabile în cadrul desfășurării normale a unei afaceri. Pe lângă primirea de bani, este exclusă și primirea de bunuri cu valoare nominală. Principiul Tornator privind sprijinirea și sponsorizarea este de a încuraja studiile în domeniul silvic sau activitățile locale de relaxare și petrecere a timpului liber pentru copii și tineri. Compania nu participă la colecte telefonice, nu sprijină partide politice sau mișcări ori grupări religioase.

Respectarea și promovarea drepturilor omului; practici privind resursele umane

Tornator respectă drepturile universale ale omului așa cum sunt definite de Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite, incluzând libertatea de gândire, de opinie, de exprimare, religioasă și de întrunire. Compania implementează un plan de egalitate care interzice orice discriminare pe criterii rasiale, de vârstă, de naționalitate, de sex sau de orientare sexuală. Tornator nu tolerează exploatarea minorilor sau munca forțată.

Tornator se străduiește să creeze un mediu de lucru dinamic și într-o continuă evoluție pentru toți angajații săi. Angajații sunt obligați să își îndeplinească sarcinile fără a periclita securitatea în muncă. Compania își încurajează angajații să se dezvolte personal și profesional.

Practici privind mediul înconjurător

Managementul privind protecția mediului înconjurător din cadrul Tornator este bazat pe țeluri definite intern (programul de responsabilitate corporativă privind mediul înconjurător), care măsoară realizarea acestora precum și implementarea și dezvoltarea celor mai bune practici. Operațiunile sunt ghidate după principii corporative privind mediul înconjurător. Noi evaluăm permanent impactul activităților noastre asupra mediului și ne străduim să le administrăm sistematic în acord cu principiul îmbunătățirii continue. Având ca țintă promovarea silviculturii sustenabile, Tornator dorește să furnizeze clienților servicii și produse finite de calitate superioară. Totodată, Tornator solicită ca partenerii și furnizorii săi să respecte și să aplice principiile responsabilității sociale și de mediu.

IMPLEMENTAREA CODULUI DE CONDUITĂ

Toți angajații Tornator trebuie să respecte prezentul Cod de Conduită. Angajații sunt încurajați să contacteze supervizori, manageri sau orice alt angajat adecvat atunci când au dubii despre cea mai bună soluție aplicabilă într-o anume situație.

Încălcarea oricărei prevederi a acestui Cod de Conduită de către angajați reprezintă abatere gravă. Angajații care încalcă acest Cod de Conduită vor fi supuși acțiunilor disciplinare corespunzătoare. Angajații sunt obligați să raporteze orice încălcare a Codului de Conduită către supervizori. Acest lucru poate fi realizat și prin completarea formularului de contact de pe site-ul web al companiei. Nu există consecințe negative pentru persoana care raportează încălcări ale Codului de Conduită.

Prezentul Cod de Conduită a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Tornator în data de 3 Decembrie 2012.